מימוש זכויות רפואיות – גמלת סעד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
גמלת הסיעוד ניתנת לקשישים בגיל הפרישה התלויים בזולת לביצוע פעולות בסיסיות כגון אכילה ושתייה, רחצה, הלבשה וכו'. הזכאות לגמלה זו נקבעת באמצעות "מבחן תלות" הנערך בביתו של הקשיש על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי

לרוב, גמלה זו ניתנת באמצעות שירותי סיעוד לפי שעות ולא בכסף. השירות העיקרי שניתן הוא שירות של מטפלת סיעודית אישית בבית למספר שעות. עם זאת, מי שמעסיק מטפל צמוד יוכל בתנאים מסוימים לקבל את גמלת הסיעוד בכסף. 

יש לציין כי הזכאות לגמלת סיעוד מותנית בהכנסות הקשיש.

זכאים לגמלה זו מקבלים הטבות נוספות כגון השגחה במרכזי יום לקשיש, אספקת מוצרי ספיגה, הנחה בחשבון המים, הארנונה וחשבון החשמל ועוד.

אופן מימוש הזכויות

תנאי זכאות לגמלת סיעוד –

על מנת להיות זכאי לגמלת סיעוד, על מבוטח לעמוד בחמשת התנאים הבאים:

 1. תנאי ראשון  גיל ותושבות – על המבוטח להיות תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (62 לנשים, 67 לגברים).
 2. תנאי שני – מבחן הכנסות – גובה הגמלה ייקבע בהתאם להכנסות ולמצב המשפחתי של המבוטח.
 3. תנאי שלישי – מבחן תלות – המבוטח תלוי במידה רבה לסיועו של אחר בביצוע פעולות בסיסיות.
 4. תנאי רביעי – מקום מגורים – לגמלת סיעוד זכאי אדם המתגורר בביתו או בדיור מוגן (ולא מאושפז במוסד סיעודי או אחר).
 5. תנאי חמישי – אי קבלת גמלה מקבילה אחרת – מבוטח שמקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי (קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשישים, גמלה לטיפול אישי מאוצר המדינה וכו') יצטרך לבחור איזו קצבה לקבל, ולא יוכל לקבל יתר מקצבה סיעודית אחת.

 אופן הגשת התביעה –

 1. יש למלא את טופס התביעה לגמלת סיעוד ולצרף לו מסמכים רפואיים עדכניים אודות מצבו הרפואי של המבוטח, לרבות מסמכי אבחנות רפואיות, טיפולים, התרופות להן נזקק וכדומה.
 2. כמו כן, על המבוטח לצרף לתביעה אישורי הכנסות שלו ושל בן זוגו עבור שלושה מתוך ארבעת החודשים האחרונים. הכנסות המבוטח לעניין זה לא כוללות קצבאות ביטוח לאומי או כל קצבה שמגיעה לניצולי שואה.
 3. אם מגיש התביעה והחתום עליה הוא אפוטרופוס יש לצרף לה ייפוי כוח חתום ועותק של צו אפוטרופוס.
 4. במקרה של מבוטח עיוור, עליו לצרף את תעודת העיוור שברשותו.
 5. את טופס התביעה והמסמכים הנלווים ניתן להגיש בדואר, בפקס או בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של התובע. כמו כן, ניתן למלא ולהגיש את התביעה באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי בקישור

 6. לאחר בחינת התביעה והמסמכים במוסד לביטוח הלאומי בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל, תתקבל החלטה האם המבוטח עומד בתנאים הבסיסיים לקבלת הגמלה.
 7. אם ייקבע שהמבוטח עומד בתנאים הבסיסיים, מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי יתאם עם המבוטח או עם איש קשר מטעמו (בהתאם לאמור בטופס התביעה) ביקור בית על מנת לערוך לו "מבחן תלות", הבודק את יכולת תפקוד המבוטח בבית מגוריו בפעולות היום יום הבסיסיות: אכילה, שתייה, רחצה, הלבשה, תנועה, ניידות וטיפול בהפרשות.
 • פטורים ממבחן התלות:
  1. תובע גמלת סיעוד שהגיש מסמך רפואי שמהמידע העולה ממנו ניתן לקבל החלטה על הזכאות לגמלת הסיעוד.
  2. ביכולתו תובע גמלת סיעוד בן 90 ומעלה לבחור בין ביקור בית לבין הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה.
 • עיוור המתגורר לבדו.
 1. סובל ממחלת כליות המטופל בדיאליזה.
 1. במידה ובמוסד לביטוח לאומי התקבלה החלטה בדבר זכאותו של המבוטח לגמלת סיעוד, הזכאות תחל בתום 7 ימים מיום שהוגשה התביעה לגמלה.
 2. אם ייקבע שהמבוטח אינו עומד בתנאים, יודיע לו זאת הביטוח הלאומי במכתב מטעמו.
 3. למבוטח קיימת הזכות לערער על החלטת פקיד התביעות בעניין ההחלטה שהתקבלה או בעניין מידת התלות שנקבעה בעקבות מבחן התלות. את הערעור ניתן להגיש לוועדה מייעצת של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע על החלטת פקיד התביעות, או לבית הדין לעבודה.
 4. מקבל גמלת סיעוד רשאי להגיש בקשה לבדיקה מחודשת של רמת הזכאות שנקבעה לו, אם:
 • נקבעה לו תקופת זכאות זמנית בלבד.
 • חלה החמרה במצבו הבריאותי.
 • חלה ירידה בהכנסותיו של המבוטח.

 כדאי לדעת – טיפים לקבלת גמלת סיעוד

 • בעת מבחן התלות חשובה מאד הימצאותו של בן משפחה או גורם אחר המעודכן במצבו של התובע ויוכל לסייע בעת הבדיקה.
 • יש לציין ששירותי סיעוד ניתנים למי שזקוק לסיוע בביצוע פעולות היום יום ולא לאדם שזקוק לעזרה במשק הבית בלבד.
 • יש להכין את המבוטח למבחן, להדגיש בפניו שימחיש למעריך מטעם הביטוח הלאומי את מצבו האמיתי ולא יתאמץ להוכיח שהוא מסוגל לבצע פעולות שהן מעבר ליכולותיו.
 • הקשיים שנבחנים במבחן התלות הם קשיי תפקוד בתוך הבית ולכן יש לתת את הדגש על קשיי התפקוד שלו ולא על מצב בריאותו, כמו כן, קשיי התובע מחוץ לביתו לא נלקחים בחשבון.
 • מומלץ לשמור עותק מהתביעה ומהמסמכים הרפואיים, לצורך המשך התנהלות מול הביטוח הלאומי במקרה הצורך.

לבדיקת זכאות לגמלת סעד

הריני מאשר העברת הפרטים שציינתי לנותן השירות הנזכר בכתבה. ידוע לי כי ההתקשרות וקבלת ההטבה המוזכרת תתבצע ישירות בין נותן השירות לביני, ו"עדיף" אינה צד להתקשרות זו או נותנת מצג ביחס לנותן השירות. הריני מסכים לקבל מידע אודות הצטרפות למועדון "עדיף", דיוור ישיר, דברי פרסום והצעות נוספות שיישלחו אלי מעת לעת באמצעות הפרטים שמסרתי, בדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ו/או מיסרון (SMS) שיחת טלפון וכדומה. ידוע לי כי איני חייב לתת את הסכמתי כאמור, וכי ככל שתינתן הסכמתי, אוכל לחזור בי בכל עת ולבטל הסכמתי לאמור באמצעות פניה לדוא"ל office@adif.org.il

שינוי גודל גופנים