תנאי שימוש

כללי

השירותים המוצעים לך, משתמש מזדמן באתר או משתמש רשום (להלן ביחד: "הגולש"), כוללים מגוון גדול של מידע, מוצרים ושירותים (להלן ביחד: "השירותים").

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.

בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו.

האמור בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

באתר יוכל הגולש למצוא תכנים בנושאים שונים לרבות כלכליים, משפטיים, רפואיים ואחרים. חלק מהתכנים מסופק, מנוהל ומופעל על ידי צדדים שלישיים, ואין למפעילת האתר, עדיפות לנכים בע"מ (להלן: "עדיף" או "מפעילת האתר") כל אחריות על התוכן האמור. אם ברצון הגולש להשתמש בתכנים אלו עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי עם בעלי מקצוע מוסמכים מקום בו התייעצות כאמור נדרשת. השימוש באתר זה הינו על אחריות הגולש בלבד.

האתר ובכלל זה כל המוצג בו, ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת על ידי מפעילי האתר. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של התוכן המוצג באתר, יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. מובהר כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיות ודרישות הגולש, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואין אנו אחראים להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

השימוש באתר

הגולש רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבל הגולש את הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן), כמו כן:

 • הגולש אינו להשתמש באתר למטרות מסחריות, אלא ניתן אישור מפורש בכתב על יד מפעילי האתר;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots כדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג או להטמיע תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק.

האתר ו/או מפעליו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעית האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

דיוור והודעות

עם אישור קבלת ניוזלטר ו/או דיוורים אחרים על ידי הגולש, יחשב הגולש כמי שמעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומת (להלן: "התכנים") מצד האתר ו/או מפרסמים אחרים באתר. התכנים ימסרו בדיוור ישיר באמצעים השונים לרבות אך לא רק, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי עכשווית או עתידית. הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו כלל הפרטים שנמסרו על ידו ישמשו את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות את המפרסמים האחרים, לצורך דיוור התכנים אל המשתמש.

לגולש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור, מכל סיבה שהיא, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור או ע"י שליחת מייל לכתובת __________________ תחת הכותרת "בקשת הסרה מרשימת דיוור" ובתוכן ההודעה לציין את פרטי ההתקשרות שנמסרו במסגרת ההרשמה לשירות הדיוור. לחילופין יכול הגולש למחוק את עצמו בלחיצה על כפתור "הסר" הנמצא בכל דיוור. לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או מפרסמים אחרים באתר, בקשר לקבלת דיוורים כאמור. האתר ו/או מפעיליו אינם אחראיים ביחס למשלוח דיוורים על ידי מפרסמים אחרים ולא ישאו באחריות נזיקית העלולה להיגרם מכך.

בנוסף לאמור לעיל, גולשים אשר ימלאו את פרטיהם בהודעה או בלינק ויאשרו קבלת תכנים, הטבות או שירותים בתחום מסוים, מנותן שירותים אחד או יותר, מסכימים כי עדיף תעביר את פרטיהם לאותו נותן שירותים, ונציג של נותן השירות יצרו עם הגולש קשר ישירות. במילוי הפרטים הגולש נותן הסכמתו להעברת הפרטים לאותו נותן שירות, לקבלת הצעה להצטרפות למועדון עדיף ולדיוור ישיר של הצעות מסחריות נוספות. עדיף תעשה שימוש בפרטים שציין הגולש אך ורק לצורך יצירת קשר עימו לעניין השירות ו/או הצעת הערך שבגינה מילא את פרטיו.

יודגש כי הגולש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או מפעיליו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולש בלבד.

ההתקשרות תתבצע ישירות מול נותן השירות ולא באמצעות עדיף או מי מטעמה. הפרסומים, ככל שמוצגים באתר הינם באחריות הבלעדית של נותן השירות. המחיר המוצע יינתן על ידי נותן השיות ובאחריותו הבלעדית. אין לראות בתכנים אלו משום המלצה או חוות דעת של עדיף על נותן השירות. לעדיף אין כל אחריות לטיב המוצר / שירות, המחיר, מועדי וזמני אספקת השירות, תנאי האחריות וכיוצא באלה.

אין התחייבות של עדיף או נותן השירות לכך שמחיר המוצר או השירות הינם במחיר הזול ביותר הקיים בשוק.

 מאגר מידע

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת מפעילת האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, מס' 70062717, אשר מטרותיו, בין היתר, כוללות דיוור ישיר ומסירה לצדדים שלישיים (שירותי דיוור ישיר). יובהר כי לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו. הגולש זכאי לדרוש בכתב, להימחק ממאגר המידע ע"י שליחת מייל לכתובת  ____________ תחת הכותרת "בקשת הסרה ממאגר המידע", אולם יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים לגולש אשר לא העביר מידע.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

כמו כן, הגולש רשאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. במקרה זה מידע הדרוש למפעילת האתר לצורך פנייה בהצעות מסחריות, ימחק. ואולם, מידע הדרוש לאתר על פי דין יוסיף להישמר על ידי האתר, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הגולש.

 עוגיות – Cookies

האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לשם פעילותו, לרבות לצורך איסוף המידע לגבי השימוש של הגולשים באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את הגולש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. הגולש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לגולש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהגולש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם, בעתיד.

האתר משתמש בעוגיות גם כדי לייצר רשימות "רימרקטינג" (Remarketing). באמצעות רשימות הרימרקטינג עשויים גולשים באתר לצפות בכתבות תוכן, עמודי נחיתה ובאנרים שיווקיים מותאמים באתרים של צדדים שלישיים.

שימוש במידע

במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודותיו, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, ועוד (להלן: "המידע"). בעצם גלישתו באתר הגולש מסכים לאיסוף המידע בכפוף להוראות כל דין. מפעילת האתר שומרת חלק מן המידע במאגריה ועושה בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או לפי הוראות כל דין, הכל לצורך שימוש הגולש בשירותים ובתכנים שונים המוצעים באתר ולצורך:

 • שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.
 • פרסום מידע, צריכת שירותים באתר כולל פרסום מודעות באזורים המוקדשים לכך באופן ייעודי.
 • התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו לגולש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של הגולש. מידע זה לרבות פרטים שישאיר הגולש באופן פעיל באתר, יכול וייאסף על ידי מפעילי האתר או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר איזו מהוראות תנאי השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמש הגולש או במקרה מחלוקת עם הגולש.
 • איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.
 • מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.

מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.

מפעילת האתר לא תמכור, תשכיר או תעביר את המידע אודות הגולש לצד שלישי כלשהו, שלא בהתאם למפורט בתנאי שימוש אלו, מבלי לקבל את הסכמת הגולש המפורשת לכך. על אף האמור, מפעיל האתר רשאי לחשוף את המידע אודות הגולש, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאו בעת השימוש בשירותים, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

 1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספק אותו מפעיל האתר.
 2. במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
 3. במקרה בו פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
 4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.

בעצם קבלת השירותים, הנך מסכים הסכמה בלתי חוזרת ובלתי מותנת לכך שמפעיל האתר רשאי לאחסן, להשתמש, לעבד, להעביר מידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו במקומות שונים בעולם, כולל מדינות מחוץ לישראל, שבהן עשויים לחול כללים ותקנות שונים לעניין ההגנה על הפרטיות. מפעיל האתר מקבל על עצמו את אחריות להגן המידע האישי שלך, בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים, לרבות מדיניות פרטיות זו.

קישורים לאתרים חיצוניים

ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לעדיף אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, עדיף אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עדיף בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

פרסומות באתר

מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי ולפיכך המערכת מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, מידע או בפרסומות של האתר ו/או של גורמים שלישיים כולל מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הגולש. איסוף מידע זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הגורמים השלישיים ו/או המפרסמים החיצוניים ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע כזה על ידי הגורמים הרלוונטיים. עדיף לא תישא בכל אחריות לתכנים פרסומיים אלו, שיפורסמו באתר.

שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר יכול שישתנו מעת לעת. בכל מקרה בו עדיף תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו עדיף משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, עדיף תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הגולש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

 סודיות וקנין רוחני

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים לעיל ולהלן בנושא פרטיות ולהוראות כל דין, כל תקשורת או חומר שיעביר אלינו גולש, או יפרסם באתר, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה (להלן: "החומרים"), הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש בחומרים, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתם, גילוים, העברתם, פרסומם, שידורם וכיו"ב. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל חומר שישלח לאתר מכל סיבה.

לא נישא כלפי הגולש או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מפרסום החומרים כאמור

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו וכיו"ב, ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים המפורסמים על ידי גולשים) הינן של מפעילי האתר, או של צד שלישי, שהרשה למפעילי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על הגולש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי האתר מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעילי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולש באתר.

סימני המסחר שבאתר, הם קניינם של מפעילת האתר ו/או בעליהם, לפי העניין ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הינן רכושם הבלעדי של עדיף ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

העדר אחריות

השימוש של הגולש באתר הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה ו/או השימוש באתר ו/או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או הדבקה בוירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של הגולש.

אין אנו ערבים ואין אנו מתחייבים שהקבצים הזמינים להורדה מהאתר, ככל שיהיו, יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או מפעיליו אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך לא רק, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את  האתר או את הגישה לאתר.

שיפוי

הגולש ישפה ויפצה את האתר ו/או מפעיליו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו ו/או כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר תועלה על ידי צד ג' כלשהו ביחס לתכנים אשר מסר הגולש לפרסום באתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאים אלו.

שינוי גודל גופנים